Vpb Congres
Datum: 23 mei 2017

Vanaf 1 januari 2016 is de vennootschapsbelasting (Vpb) voor gemeenten van toepassing. In de afgelopen periode stond bij veel gemeenten de vraag centraal of uw gemeenten (uw grondbedrijf) Vpb-plichtig is. Tevens is bij veel gemeenten een inschatting gemaakt van de fiscale openingsbalans, en mogelijk zelfs het fiscaal resultaat.

In dit proces is nog veel onduidelijk. De belastingdienst neemt een meer terughoudende rol aan dan enkele maanden geleden. Harde toezeggingen zijn nog niet gedaan en worden mogelijk pas verwacht nadat de eerste aangiften zijn ingediend. Dat betekent dat u, al dan niet ondersteund door een adviseur, keuzes moet maken.

Afhankelijk van het stadia waarin grondexploitaties zich bevinden, hebben strategische keuzes invloed op de Vpb-positie van uw gemeente. Fiscaliteit moet hierin niet leidend  zijn. Wel moet  uw organisatie op de hoogte zijn van de effecten van de te maken keuzes bij grondexploitaties en de onderlinge verbondenheid daarvan. Denk dan bijvoorbeeld aan keuzes in fasering van projecten, toekomstverwachtingen, het voorzichtigheidsprincipe en vaststelling en afsluiting van projecten. Hierbij spelen fiscale, financiële en politieke afwegingen een rol.

Onze ervaring is dat de behoefte aan kennis en kennisdeling op dit gebied groot is. CRB Fusion, Baker Tilly Berk Belastingadviseurs en VKZ organiseren  een dag om kennis en ervaring uit te wisselen over dit onderwerp.

Voor meer informatie klik hier.

Informatie

Organisator: VKZ
Locatie: Bilthoven
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Opbrengstwaarde

    Onder de opbrengstwaarde wordt verstaan: "het bedrag waartegen een zaak bestens kan worden verkocht, onder aftrek van...

  • Hypotheekwaarde

    De waarde van het goed die is vastgesteld op grond van een voorzichtige prognose van de toekomstige verhandelbaarheid...

  • Stedelijke kavelruil

    Stedelijke kavelruil is een overeenkomst die schriftelijk wordt aangegaan en in de openbare registers registergoedere...

Meer »
Redactie
Meer »