• Oefenen met de Omgevingswet

  De ontwerp-Omgevingswet bevindt zich in een cruciale fase. De wet ligt in de Tweede Kamer. In de nadere uitwerking van de AMvB’s zal de wet zijn de...

 • Onderzoek Transformatie gaat niet vanzelf

  Dit onderzoek is uitgevoerd als onderdeel van het programma Onorthodoxe Maatregelen van het Ministerie van BZK, gestart door voormalig VROM in het ...

 • Ontwerp aanvullingswet grondeigendom

  De Aanvullingswet grondeigendom vult de Omgevingswet aan. In de wet wordt het instrumentarium voor onteigening, voorkeursrecht, herverkaveling en k...

 • Scan transparantie grondbeleid gemeente Purmerend

  Voor u ligt het onderzoek “Scan transparantie grondbeleid”. Het grondbeleid en de grondexploitaties zijn complex, dit vraagt om expertise van de on...

 • Spaanse gebiedsontwikkeling

  Gebiedsontwikkeling vraagt om jarenlange samenwerking tussen publieke en private partijen. De onderlinge relatie wordt in Nederland in menig projec...

 • Tijdelijke Verhuur en beschikbaarheid

  Er komen steeds minder sociale huurwoningen beschikbaar, zeker in gebieden waar de woningmarkt krap is. Zittende huurders verhuizen niet waardoor d...

 • Transformatie en ruimtelijk beleid

  In Nederland staat ongeveer acht miljoen vierkante meter kantoorvloer leeg. Veel gebouwen zullen nooit meer een kantoorfunctie krijgen, omdat de ma...

 • Vaart brengen in gebiedsontwikkeling via 'Stedelijke herverkaveling'

  In de zoektocht naar methoden en instrumenten om in de nieuwe context met minder (publieke) investeringsruimte private, particuliere en publieke in...

 • Vergelijking nota's bovenwijkse voorzieningen

  Een aantal gemeenten heeft de bestaande traditie van nota’s bovenwijkse voorzieningen voortgezet onder de afdeling grondexploitatie Wro, waarmee ee...