Algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyse

2893 bekeken

De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) is een belangrijk hulpmiddel bij de exante
onderbouwing van beleidskeuzes. De MKBA is een informatie-instrument dat vanuit het
perspectief van de maatschappij als geheel de voor- en nadelen van een beleidsmaatregel
systematisch in beeld brengt en waardeert. Dit ondersteunt de besluitvorming over een
maatregel, zodat beleidskeuzes zoveel mogelijk op objectieve gronden kunnen worden
gemaakt. De MKBA is toepasbaar op alle soorten maatregelen op alle beleidsterreinen.


Deze algemene MKBA-leidraad beschrijft de stappen die gezet moeten worden om een MKBA
op te stellen en welke eisen aan de verschillende onderdelen van de uitgevoerde MKBA
worden gesteld. Naast voorschriften en richtlijnen biedt de nieuwe leidraad ruimte om de
MKBA, waar nodig, in werkwijzers meer specifiek toe te snijden op verschillende
beleidsterreinen. Hierbij ligt de nadruk meer op een juiste toepassing van het gedachtegoed
en niet op een rigide uitvoering langs strak uitgewerkte paden. De algemene MKBA-leidraad
biedt zo het kader waaraan iedere MKBA minimaal moet voldoen.


Er wordt aandacht besteed aan de voorbereiding van een MKBA, waar de vertaling van het
beleidsprobleem naar een MKBA plaatsvindt, en ook aan de manier waarop de MKBAresultaten
gepresenteerd en geïnterpreteerd moeten worden.


Het startpunt van een MBKA is het inschatten van de effecten van een project of maatregel.
De MKBA onderstreept daarmee het belang van effectmeting en wil het onderzoek daarnaar
stimuleren. Een MKBA waarvan alle effecten goed gemeten en financieel gewaardeerd
kunnen worden, is een ideaalbeeld dat in vrijwel geen enkel concreet geval daadwerkelijk
mogelijk is. De mate waarin het wel mogelijk is, verschilt per project en per beleidsdomein.
Desalniettemin is een MKBA nuttig, ook als bijvoorbeeld alleen maar effectmetingen
beschikbaar zijn en de monetaire waardering daarvan nog niet bekend is.


Deze algemene MKBA-leidraad is door het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau
voor de Leefomgeving (PBL) opgesteld in opdracht van de Commissie voor Economische
Zaken, Infrastructuur en Milieu (CEZIM).


Namens de CEZIM heeft het MKBA-kernteam toegezien op de totstandkoming van deze
leidraad. MKBA-experts, beleidsambtenaren en collega’s van CPB en PBL hebben in
verschillende workshops input geleverd voor het schrijven van deze leidraad. Het onderzoek
is begeleid door een wetenschappelijke begeleidingscommissie, bestaande uit de
hoogleraren Luca Bertolini, Werner Brouwer, Pierre Koning, Carl Koopmans (voorzitter),
Dinand Webbink, Bert van Wee, en Aart de Zeeuw.

 

Uitgave van: Centraal Plan Bureau, 6‑12‑2013

Auteur(s): Gerbert Romijn, Gusta Renes

Lees het artikel via deze link.

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Vervangingswaarde

    Onder de vervangingswaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit,...

  • Verkoopwaarde

    Onder de verkoopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat bij verkoop in het normale economische verkeer en uitgaande va...

  • Stedelijke kavelruil

    Stedelijke kavelruil is een overeenkomst die schriftelijk wordt aangegaan en in de openbare registers registergoedere...

Meer »
Redactie
Meer »