Asset management in de publieke sector: meer doen met minder

5006 bekeken

De toenemende druk op maatschappelijk organisaties vraagt om meer te doen met minder. Meer doen: verwachtingsniveau (kwantiteit en kwaliteit) ten aanzien van maatschappelijke prestaties neemt toe, met minder: vermogen wordt onttrokken aan de (semi-)publieke sector waardoor de investeringskracht onder druk staat. En dit alles in een kritische omgeving waarbij de roep om transparantie in het publieke domein toe neemt.

In de publieke sector neemt daardoor het belang van integraal sturen op vastgoed toe. Het verbeteren van de financiële en maatschappelijke prestaties en de beheersbaarheid van het vastgoed staan hoog op de politieke agenda. Dit vraagt om transparantie en een verdere doorontwikkeling van de (vastgoed)organisatie. Het doelmatig inzetten van beschikbare middelen wordt binnen de maatschappelijke context steeds vaker een vereiste.

Het creëren van mogelijkheden voor het (verder) verbeteren van de financiële en maatschappelijke prestaties staat bij asset management centraal. Focus gaat daarbij uit naar het beheersbaar maken van de prestaties risico's en het bewaken van uw maatschappelijke portefeuille.

Asset management betreft het integraal en structureel managen van bedrijfsmiddelen (‘assets’) op drie dimensies: maatschappelijk, financieel en ‘asset’ portefeuille. De realisatie van (maatschappelijke) ambities wordt beïnvloed door afwegingen bij de andere dimensies. Om tot een financieel-economisch sterke organisatie te komen die ook op lange termijn haar doelen kan blijven realiseren dienen de financiële continuïteit en het sturen op financiën gebaseerd op kasstromen (liquiditeit) en vermogens-ontwikkeling (solvabiliteit) geborgd te worden. Deze sturing wordt verbonden aan resultaat- en rendementsdoelstellingen en waardeontwikkeling van het bezit.

Maarten Cornelissen, PWC

 

Asset management

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Sloopwaarde

    Onder de sloopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat verkregen zou kunnen worden voor de nog bruikbare respectievelij...

  • Functionele herbouwwaarde

    Onder de functionele herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor de bouw, onmiddellijk na de gebeu...

  • Functionele vervangingswaarde

    Onder de functionele vervangingswaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort...

Meer »
Redactie
Meer »