De volkshuisvestelijke exploitatiewaarde

2795 bekeken

De bedrijfswaarde speelt een belangrijke rol bij de waardering van het vastgoed in de jaarrekening (bij waardering tegen actuele waarde en bij de toelichting op de jaarrekening). Daarnaast speelt de bedrijfswaarde een belangrijke rol bij de individuele oordelen die het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting jaarlijks opstelt over de financiële positie van elke afzonderlijke corporatie.

De wet- en regelgeving op het gebied van de jaarverslaggeving biedt grote vrijheid ten aanzien van de wijze waarop de bedrijfswaarde wordt berekend. In de praktijk blijkt ook dat verschillende benaderingen worden gehanteerd. Dit leidt ertoe dat gelijke omstandigheden door afzonderlijke corporaties verschillend kunnen worden gewaardeerd. Vanuit het externe financiële toezicht bezien is dit een knelpunt. Het doet afbreuk aan het inzicht in de financiële positie en de vergelijkbaarheid tussen corporaties.

Vanuit het uitgangspunt van ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ voert het Fonds bij de beoordelingsmethodiek met ingang van het kalenderjaar 2008 zes uniformeringsslagen door ten aanzien van de opgegeven bedrijfswaarde. De wijze waarop deze uniformering plaatsvindt, is vastgelegd in de beleidsregels die het Fonds jaarlijks vaststelt op grond van artikel 71b van de Woningwet. De bedrijfswaarde na uniformering wordt door het Fonds de ‘volkshuisvestelijke exploitatiewaarde’ genoemd. Hiermee wordt de relatie met het toezichtsdoel en de veronderstelling van beleidscontinuïteit benadrukt. In deze brochure wordt een nadere toelichting gegeven op de uniformering van de bedrijfswaarde naar de ‘volkshuisvestelijke exploitatiewaarde’.

 Uitgave van: Centraal Fonds Volkshuisvesting (2008)

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Nieuwwaarde

    Onder de nieuwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde so...

  • Sloopwaarde

    Onder de sloopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat verkregen zou kunnen worden voor de nog bruikbare respectievelij...

  • Vervangingswaarde

    Onder de vervangingswaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit,...

Meer »
Redactie
Meer »