Inkomensbeperking sociale huur in aandachtswijken

1995 bekeken

De doelstellingen van het Grotestedenbeleid geven nog steeds goed aan waar het ook in het wijkenbeleid om draait: deze wijken te maken tot “vitale woon-, werk-, leer- en leefomgevingen waar het prettig is om in te wonen en waarin mensen betrokken zijn bij de samenleving, een
perspectief hebben op sociale stijging en participeren op de arbeidsmarkt en waar mensen met uiteenlopende etnische en levensbeschouwelijke achtergronden de bereidheid hebben om elkaar als mede-eigenaren van de wijk of de buurt te accepteren. Die doelstellingen zijn:

1. Het verbeteren van de veiligheid en het voorkomen en doen afnemen van criminaliteit.
2. Het verbeteren van de fysieke en sociale leefomgeving: schoon, heel, veilig en het bevorderen van duurzaamheid.
3. Verbeteren en in stand houden van de sociale kwaliteit van de samenleving, door versterking van integratie, participatie en het vergroten van de zelfredzaamheid.
4. Het (opnieuw) binden van de midden- en hogere inkomens aan de stad.
5. Het vergroten van economische groei.

De maatregelen die worden ingezet om deze doelen te bereiken zijn – net als de doelen zelf - divers. Maar een van de constante pijlers in de aanpak is het tegengaan van de concentratie van kansarme bevolkingsgroepen. Instrumenten die daarvoor worden ingezet zijn onder meer herstructurering (sloop/nieuwbouw) en verkoop van huurwoningen in de aandachtswijken. Hierdoor winnen de wijken aan aantrekkelijkheid voor midden- en hogere inkomens waardoor zij voor deze wijken behouden kunnen blijven of er zich zelfs vestigen. Per saldo vermindert daardoor de concentratie van kansarmen en daarmee – zo is de gedachte – ook de cumulatie van problemen.

 

Uitgave: Platvorm Corpovenista / RIGO (2012)

Auteurs: dr. P.H.G. Berkhout en dr. K. Leidelmeijer

Lees het artikel via volgende link.

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Stedelijke kavelruil

    Stedelijke kavelruil is een overeenkomst die schriftelijk wordt aangegaan en in de openbare registers registergoedere...

  • Herbouwwaarde

    Onder de herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor herbouw van het verzekerde gebouw - op dezelf...

  • Hypotheekwaarde

    De waarde van het goed die is vastgesteld op grond van een voorzichtige prognose van de toekomstige verhandelbaarheid...

Meer »
Redactie
Meer »