Ontwerpregeling plankosten exploitatieplan 2010

3405 bekeken

De Ontwerpregeling plankosten exploitatieplan is een regeling voor vaststelling van de plankosten in het exploitatieplan, bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Doelstelling van de regeling is het stellen van regels met betrekking tot de hoogte en begrenzing van enkele kostensoorten van grondexploitatie ter bescherming van de particuliere eigenaren. Het betreft de plankosten van de voorbereiding en het toezicht op de uitvoering van voorzieningen en werken, het opstellen van gemeentelijke ruimtelijke plannen en de overige gemeentelijke apparaatskosten voor de uitgifte van bouwrijpe grond. De regeling heeft uitsluitend betrekking op het exploitatieplan en is niet van toepassing op anterieure contracten over grondexploitatie, dat wil zeggen overeenkomsten die gesloten worden voordat een exploitatieplan is vastgesteld.

Dit rekenblad dient als hulpmiddel om het forfaittaire bedrag aan plankosten conform de regeling te bepalen. NB. de Ontwerpregeling plankosten exploitatieplan is niet officieel vastgesteld.

 

Bijlage(n)
terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Verkoopwaarde

    Onder de verkoopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat bij verkoop in het normale economische verkeer en uitgaande va...

  • Stedelijke kavelruil

    Stedelijke kavelruil is een overeenkomst die schriftelijk wordt aangegaan en in de openbare registers registergoedere...

  • Nieuwwaarde

    Onder de nieuwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde so...

Meer »
Redactie
Meer »