Praktijkhandreiking accountantscontrole grondexploitaties

2719 bekeken

Op 9 juni 2011 heeft de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants een publieke management letter over het commercieel vastgoed gepubliceerd. Deze publieke managementletter gaat op een aantal signalen in en doet aanbevelingen aan bedrijven, overheid en controlerend accountants. Daarbij is tevens onderhavige praktijkhandreiking aangekondigd, die tot doel heeft een nadere uitleg te geven bij de toepassing van de Controle en Overige Standaarden bij jaarrekeningcontroles in de vastgoedsector. In algemene zin constateert de NBA dat rondom commercieel vastgoed op dit moment zes belangrijke thema’s spelen:

1. Structurele leegstand bedreigt de kantorenmarkt; 2. Noodzaak (her)financiering wordt onderschat; 3. Meer aandacht voor goed bestuur, interne beheersing en fraudepreventie; 4. Waardering moet transparanter; 5. Niet duurzaam zijn leidt tot waardedaling; 6. Vastgoed vereist gespecialiseerde professioneel kritische accountants.

Door deze zes thema’s loopt als een rode draad: a. frauderisico’s; b. waardering van vastgoed.

Deze praktijkhandreiking legt daarom de nadruk op het onderkennen van en inspelen op risico’s van entiteiten waar vastgoed een vooraanstaande rol speelt, primair daar waar het risico’s betreft die samenhangen met fraude en/of met de waardering van het vastgoed. Indirect komen de onderwerpen goed bestuur, interne beheersing en fraude preventie en herfinanciering aan de orde maar alleen voor zover daar dusdanig specifieke “vastgoedelementen” in zitten dat deze in deze praktijkhandreiking een bijzondere plaats dienen in te nemen.

Voor de hele handreiking klik op deze link.

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Nieuwwaarde

    Onder de nieuwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde so...

  • Stedelijke kavelruil

    Stedelijke kavelruil is een overeenkomst die schriftelijk wordt aangegaan en in de openbare registers registergoedere...

  • Hypotheekwaarde

    De waarde van het goed die is vastgesteld op grond van een voorzichtige prognose van de toekomstige verhandelbaarheid...

Meer »
Redactie
Meer »