Transformatie en het bouwbesluit 2012

1865 bekeken

Het Bouwbesluit 2012 omvat de we elijke eisen voor het veilig, gezond, bruikbaar, energiezuinig en milieuvriendelijk (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om de regels van het Bouwbesluit na te leven en om dat aan te kunnen tonen. In de meeste situaties is de gemeente als 
bevoegd gezag verantwoordelijk voor handhaving van het Bouwbesluit. De gemeente kan geen strengere eisen opleggen. Het Bouwbesluit 2012 is in de plaats gekomen van het Bouwbesluit 2003, de daarbij behorende ministeriële regeling, het Gebruiksbesluit en een aantal voorschri en uit de gemeentelijke bouwverordeningen. Het bevat ook enkele nieuwe voorschri en. Voor verbouw en transformatie zijn in het Bouwbesluit enkele speci eke eisen opgenomen. Het is een misverstand dat een gebouw bij functieverandering per de nitie vergunningplichtig is en aan de nieuwbouwvoorschri en voor de nieuwe gebruiksfunctie moet voldoen. Voor veruit de meeste aspecten geldt het rechtens verkregen niveau. In de praktijk is dat het actuele kwaliteitsniveau dat al vóór de transformatie aanwezig was. Bij transformatie zijn de eisen voor de meeste aspecten lager dan de eisen die aan nieuwbouw worden gesteld. In deze factsheet worden enkele hoofdlijnen uit het Bouwbesluit toegelicht, die voor transformatie relevant zijn.

Uitgave van: Rijksdienst voor ondernemend Nederland (2014)

Auteur(s): diverse auteurs

Lees artikel via de volgende link.

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Hypotheekwaarde

    De waarde van het goed die is vastgesteld op grond van een voorzichtige prognose van de toekomstige verhandelbaarheid...

  • Nieuwwaarde

    Onder de nieuwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde so...

  • Vervangingswaarde

    Onder de vervangingswaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit,...

Meer »
Redactie
Meer »