Rente

6105 bekeken

Rente is in absolute zin de vergoeding over een financiële lening, vertaald naar periodiciteit (maand, kwartaal of jaar) en bepaald daarmee de kosten van kapitaal.

Vaak geschiedt dit als een procentuele vergoeding over het totaal geleende bedrag (rentepercentage). De lener betaalt creditrente over het bedrag dat geleend is van de financier die de rente ontvangt als debetrente.

Er kan onderscheid gemaakt worden naar vaste en variabele rente. Eerstgenoemde houdt in dat het rentepercentage bij aanvang van de lening vastgesteld wordt en gelijk blijft gedurende de looptijd van de lening. In geval van een variabele rente wordt het rentepercentage periodiek vastgesteld, meestal op basis van het inflatiepercentage over een bepaalde periode.

In het kader van gebiedsontwikkeling/gebiedseconomie is rente een belangrijk element aangezien de looptijd van projecten over het algemeen lang is en er grote bedragen geleend worden. Hierdoor speelt de rente een belangrijke rol in de financiële haalbaarheid van projecten en kan een kleine aanpassing in het rentepercetage grote gevolgen hebben. De rente wordt onder andere gebruikt voor bepaling van de eindwaarde, indexering en als input voor verdiscontering (contate waarde berekeningen) en rendementsberekeningen.

In de praktijk wordt de term rente ook wel bedoeld als vergoeding over een investering, dus in de zin van rendement over een investering. Hierbij bestaat rente uit het te betalen of te ontvangen rentepercentage, inclusief een vergoeding voor het risico over de investering.

Zie ook:

Rekenrente                       
Reële rente
Nominale rente
Disconteringsvoet
Internal Rate of Return
Reëel rendement

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Verkoopwaarde

    Onder de verkoopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat bij verkoop in het normale economische verkeer en uitgaande va...

  • Onderhandse verkoopwaarde

    Onder de onderhandse verkoopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij vrij...

  • Herbouwwaarde

    Onder de herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor herbouw van het verzekerde gebouw - op dezelf...

Meer »
Redactie
Meer »